Borçlarını yapılandırmak isteyenler dikkat!

dikkatBorçlarını yapılandırmak isteyenler dikkat!
Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu gece Nerdesin

Maliye Bakanlığının, Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Konuyla ilgili tebliğ ile, 6552 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlendi. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Bakanlığa bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı tebliğe göre, 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesi kapsamında herhangi bir alacağın yeniden yapılandırılabilmesi için kesinleşmiş alacak olması, kanun yayımlandığı tarih olan 11 Eylül 2014 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekecek. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye başvurmaları gerekiyor.

Kapsama giren alacaklar

Vergi daireleri ve gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergiler, vergi cezaları ve diğer alacaklar (YURTKUR’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na olan borçlar, çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği borçları gibi), belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve diğer alacaklar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal güvenlik primi, idari para cezası ve genel sağlık sigortası primleri, kapsama giren alacaklar içerisinde yer alıyor.

İdari para cezaları

Ayrıca trafik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, askerlik para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kestiği para cezaları, belediyelerin su kullanımından kaynaklı alacakları, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su ve atık su alacakları, TEDAŞ’ın veya hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları da kapsam dahilinde bulunuyor.

TOBB, TESK, TÜRMOB üyelik aidat alacakları, kalkınma ajanslarının mahalli idareler ve odalardan olan alacakları, sulama birliklerinin tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları, yurt dışına eğitime gönderilen öğrencilerden veya memurlardan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle adlarına döviz veya lira cinsinden borç çıkarılanların söz konusu borçları, kapatılan belediyelerin diğer belediyelere ve kamu kurumlarına devredilen borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tebliğle, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları, 30 Nisan 2014’ten önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde aynı tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler, bu yıla ilişkin yine aynı tarihten önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi alacakları, 30 Nisan 2014’ten önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu yıl için tahakkuk eden MTV ikinci taksidi ile 2014’te ödenecek gelir vergisi ikinci taksidi kapsam dışında tutuldu.

Ancak 30 Nisan 2014’ten önce verilen, askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, karayolları kaçak geçiş ücreti cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen para cezaları, RTÜK tarafından verilen para cezaları, vadesi kanunun yayımlandığı tarihten önce olan ya da kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş olan asli ve fer’i amme alacakları, tahsil için vergi dairelerine intikal etmiş olan ecrimisil, öğrenim kredisi, katkı kredisi, KKDF, haksız yere yararlanılan destek ödemeleri, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları düzenleme kapsamına giriyor.

Belediye alacakları

Vadesi 30 Nisan 2014’ten önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, yine vadesi aynı tarihten önce olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile fer’ileri de yeniden yapılandırılacak.

Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30 Nisan 2014’ten önce olan su ve atık su bedeli alacakları ile fer’ileri de yine bu kapsamda değerlendirilecek.

Yararlanma şartları

Vergi, vergi aslına bağlı cezalar ve diğer amme alacaklarının asıllarının tamamı, gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı ise terkin edilecek.

Alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si ödenirken, alacak aslına bağlı olmayan bu cezaların kalan yüzde 50’si terkin edilecek.

İştirak, teşvik, yardım fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının tamamı, bu cezalara uygulanan gecikme zammı yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek, bu cezalara uygulanan gecikme zammının tamamı ise yine terkin edilecek.

Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine güncelleme oranındaki (Yİ-ÜFE) tutar ödenirken, bu cezalara uygulanan gecikme cezası, gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların tamamı terkin edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş alacak kabul edilerek kanundan yararlanabilecek.

Ayrıca 31 Aralık 2013’ten önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 liranın altında kalan idari para cezaları (sigara kullanımından kaynaklananlar hariç), 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31 Aralık 2007’den önce olan 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 100 lirayı aşmayan fer’i alacaklar da silinecek.

Başvuru ve ödeme süreleri

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Vatandaşlar, 31 Aralık 2014’e kadar peşin ödeme yapılabilecek, taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçluların ilk taksit ödemesi ise yine bu tarihe kadar olacak.

Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek, belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42 taksitte ödeyebilecek.

Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım olmayacak.

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde ise 1,15 katsayısı esas alınacak.

Borçlular başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde borçların, kredi kartıyla da ödenebilmesine de imkan sağlanacak.

Vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler, vergi dairelerinden olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle de ödenebilecek.

Süresinde ödeme şartı

Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacağın, gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi olması halinde, bu vergi türleri ile ilgili olarak kanuni süresinde verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergilerin süresinde ödenmesi şartı aranacak. Cari ödemeler için getirilen bu şart, ödemelerde çok zor duruma düşen mükellefler için aranılmayacak.

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar

Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan veriliyor.

Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31 Aralık 2013 itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecek.

Düzeltilen tutarlar için 31 Aralık 2014’e kadar beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 oranında hesaplanan vergi, aynı sürede ödenecek. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ve gider olarak dikkate alınmayacak.

Hürriyet

,